IT-rygsække
 
Status
Roskilde kommunes politiske mål er ”Den inkluderende skole”.
Roskilde kommune har de sidste tre år uddannet IT-resurselærere på alle kommunens skoler. Formålet med uddannelsen er, at IT-resurselæreren skal støtte, rådgive og vejlede dyslektiske elever i normalundervisningen, faglæreren og forældre i brugen af IT som kompenserende værktøj.
Der foregår videndeling om arbejdet med it-rygsække dels i danskfagudvalget og på specialundervisnings-møder.
Erfaringerne viser, at skolens beredskab i forhold til at vejlede tilbagevendte elever fra helårslæseklasse og IT-rygsækkursus ikke fungerer optimalt.
 
Mål
·         at skolens rådgivning, vejledning og støtte til de berørte elever, lærere og forældre koordineres og systematiseres
·         at skolens læringsmiljø er inkluderende også i forhold til dyslektiske elever.
 
Kvalitetskriterier
·         at eleven bruger IT-værktøjet i relevante fag
·         at lærerne medtænker og planlægger undervisningen med ITs særlige muligheder for dyslektikere for øje
·         at IT-cafeen opleves som udbytterig for eleven, lærerne og forældrene
·         at skolen har en handleplan for arbejdet med at understøtte brugen af IT-rygsække
·         at der findes en funktionsbeskrivelse for IT-resurselæreren
 
Handlinger
·         Der udarbejdes funktionsbeskrivelse for IT-resurselærerene og handleplan for arbejdet med at støtte brugen af IT-rygsække.
·         Der oprettes IT-cafe på skolen som varetages af IT-resurselærerne.
Omfang: 1 time en gang om ugen.
·         Samarbejdet med forældrene styrkes, dels ved at de kan inviteres på besøg i IT-cafeen, dels ved at læseklassens lærere tilbyder kursus på skolen.
·         Videndelingskulturen styrkes og videreudvikles blandt andet ved
-          særligt fokus i SU-fagudvalget på it-rygsække samt invitation af eksperter fra PPR
-          IT-resurselærerne rådgiver og vejleder lærerne i arbejdet med at inddrage IT som en naturlig del af den almindelige undervisning. Rådgivning kan eventuelt foregå i form af mindre kurser.
 
Evaluering
Der gennemføres en spørgeskemaundersøgelse – udarbejdet af PPR  - hvor de opstillede kvalitetskriterier evalueres.